Stichting Nia Domo

In 2019 is het plan voor het Wooninitiatief Nia Domo Haaksbergen geboren.

Onze kinderen hebben een verstandelijke beperking tussen de 15 en 22 jaar. In 2025 zijn ze jongvolwassen en hebben ze een eigen woonplek nodig.

Dergelijke plek was niet gevonden, daarom hebben deze ouders besloten zelf een wooninitiatief te starten. De naam Nia Domo betekent “Ons Huis” en dekt exact af wat het initiatief nastreeft, namelijk het creëren van een woonvoorziening waarvan de bewoners kunnen zeggen: “dat is ons huis!”.

Het doel van dit initiatief is het tot stand brengen van een kleinschalige woonvoorziening in Haaksbergen voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. In Haaksbergen, dicht in de buurt van hun dagbesteding en ouders. Hierbij moeten deze jongvolwassenen een zo normaal mogelijke omgeving kunnen samenleven met leeftijdsgenoten.

De kleinschalige woonvoorziening moet een gezellige en veilige omgeving zijn. De woonvoorziening moet een zo normaal mogelijke huiselijke omgeving zijn waarin de jongvolwassen kunnen samenleven met leeftijdsgenoten. Het moet een plek zijn met voldoende privacy, zelfstandigheid en keuzevrijheid, maar waarbij de jongvolwassenen wel het gezinsgevoel ervaren.

De jongvolwassenen hebben 24/7 begeleiding nodig. Bij alle dagelijkse handelingen zoals bijvoorbeeld eten, douchen en aankleden. Maar ook is het van belang de jongvolwassenen te helpen bij het verder ontwikkelen van hun mogelijkheden en talenten. Elke jongvolwassenen heeft een eigen persoonlijkheid en zijn eigen beperkingen en zal een individuele benadering moeten krijgen.

De woonvoorziening is voor jongvolwassenen met de volgende kenmerken:

 • Leeftijd tussen 20-25 (bij de start in 2025)
 • Zorgprofiel: VG wonen met begeleiding en intensieve verzorging (VG 4/5/6)
 • Verstandelijke beperking
 • Geen of lichte lichamelijke beperking
 • Geen verslaving, psychiatrie, ernstige gedragsproblemen, seksuele ongewenste gedragingen
 • Groepsgrootte 8-12 bewoners

Dit plan moet zorgen voor een prachtige woonvoorziening waar onze kinderen met veel plezier en goede begeleiding kunnen wonen.

ACHTERGROND
In 2019 zijn een aantal ouders een projectgroep gestart om voor hun kinderen een woonvoorziening te creëren in Haaksbergen. Jill, Lars en Noor, nu 14 of 15 jaar, zijn kinderen met een verstandelijke beperking. In 2025 zijn deze kinderen 20 jaar en zullen op een werkvoorziening of dagbesteding werkzaam zijn.

Net als hun broertjes of zusjes zullen ook deze kinderen een eigen woonplek nodig hebben, ze kunnen niet altijd bij hun ouders blijven wonen. Deze kinderen zullen dit echter niet zelfstandig kunnen.

De ouders van deze kinderen zijn op zoek naar een woonplek binnen Haaksbergen, waarbij ze zelf invloed hebben op de samenstelling van de groep en de hulpverleners. Een dergelijke plek is tot op heden niet gevonden, daarom hebben deze ouders besloten zelf een Wooninitiatief te starten.
DOELSTELLING
Het Wooninitiatief wil jongvolwassenen met een beperking een goede en kleinschalige woonvoorziening in Haaksbergen bieden. We willen dat deze jongvolwassenen een zo normaal mogelijke omgeving kunnen samenleven met leeftijdsgenoten. Het moet ook een vertrouwde omgeving zijn waarbij er voldoende structuur is aangezien dit belangrijk is voor onze kinderen. De omgeving moet een gezinsgevoel geven.

Hiervoor wil de projectgroep in overleg met Gemeente Haaksbergen, andere woonvorm aanbieders, woningbouwvereniging, projectontwikkelaars etc. Naast een goede woonvoorziening is zorg belangrijk. Met de ondersteuning van zelfgeselecteerde zorgverleners willen wij professionele zorg realiseren voor deze groep, die veelal 24 uur per dag begeleid moeten worden. Het is belangrijk dat ouders een actieve rol spelen bij de realisatie en instandhouding van het woon initiatief.

In eerste instantie zal de projectgroep zich richten op het aanbieden van woonruimte en zorg, maar worden extra activiteiten als dagbesteding niet uitgesloten.
VISIE OP WOONVORM
De woonvoorziening moet een gezellige en veilige omgeving zijn. Het moet een zo normaal mogelijke huiselijke omgeving zijn, waarin de jongvolwassen kunnen samenleven met leeftijdsgenoten. Het moet een plek zijn met voldoende privacy, zelfstandigheid en keuzevrijheid, maar waarbij de jongvolwassenen wel het gezinsgevoel hebben.

De basis voor dit wooncomplex zijn appartementen voor elk van de jongvolwassenen. Deze individuele woonplek moet voor de jongvolwassene als basis dienen; Een eigen appartement met alle voorzieningen zoals een woonkamer, een slaapkamer, een douche, toilet, keukenblok en infrastructuur voor communicatie.

Naast de appartementen moet er een gezamenlijke woonkamer worden gerealiseerd waar ze elkaar kunnen ontmoeten en samen activiteiten ondernemen. Deze huiskamer is primair bedoeld voor de bewoners en hun begeleiders. In de gezamenlijke keuken kunnen de begeleiders samen met de bewoners de maaltijden bereiden en kan er gezamenlijk worden gegeten. Naast de appartementen en gezamenlijke woonruimten zijn facilitaire ruimten nodig, zoals een kantoor en slaapkamer voor de begeleiding met eigen douche en toilet en een recreatie ruimte. Ook moet er een vergaderruimte aanwezig zijn.

Het moet mogelijk zijn voor ouders (of andere visite) om langs te komen om de vrije tijd gezamenlijk door te brengen. Ouders hebben ook de mogelijkheid om te blijven logeren, hiervoor moet een aparte of een multifunctionele ruimte worden ingericht.

De inrichting van het eigen appartement is de verantwoordelijkheid en keuze van de bewoner zelf. Daarnaast wordt verwacht dat de jongvolwassenen grote inbreng krijgen bij de inrichting van de voor hen bedoelde gezamenlijke ruimten.
VISIE OP ZORG
De jongvolwassenen hebben 24/7 begeleiding nodig. Bijvoorbeeld bij alle dagelijkse handelingen zoals bijvoorbeeld eten, douchen en aankleden. Maar ook is het van belang de jongvolwassenen te helpen bij het verder ontwikkelen van hun mogelijkheden en talenten. Elke jongvolwassenen heeft een eigen persoonlijkheid en zijn eigen beperkingen en zal een individuele benadering moeten krijgen.

De jongvolwassenen hebben behoefte aan structuur en duidelijkheid. Dit zal het welbevinden van de bewoners bevorderen en het samenleven vergemakkelijken. Naast wonen zal de jongvolwassenen ook begeleid moeten worden bij de invulling van de vrije tijd. Deze kan individueel worden ingevuld, maar zeker ook gezamenlijk.

De jongvolwassenen moeten professionele zorg en begeleiding krijgen. De volgende uitgangspunten zijn de basis hiervoor:
 • Optimale kwaliteit van zorg- en dienstverlening
 • Een transparante werkwijze, waarbij zorg en begeleiding worden afgestemd met ouders, externe begeleiders en andere betrokkenen.
 • De jongvolwassenen staan altijd centraal en hebben keuzevrijheid. Ze moeten ondersteund worden zodat hun eigen kwaliteiten tot uiting kunnen komen.
 • Het creëren van een sfeer van geborgenheid en warmte, waarbij ook ruimte is voor een aai over de bol, even geen verplichtingen, lekker niets kunnen doen en waar begrip is voor het eventueel terugtrekken in de eigen kamer.
 • Niet alleen aandacht voor de dagelijkse zorg, maar ook voor activiteiten en uitstapjes.
 • Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling
 • Het creëren van een klimaat waarin respect is voor ieders persoonlijkheid, privacy en vrijheid.
 • Het scheppen van een gezinsgevoel, bijvoorbeeld zorgen voor een goede sfeer in de gezamenlijke huiskamer en het samen ondernemen van activiteiten.
 • Stimuleren van samenzijn, binnen de woonvoorziening maar ook daarbuiten.
 • Het uitgangspunt moet zijn dat deze jongvolwassenen “gewoon” kunnen deelnemen aan de samenleving en activiteiten ondernemen die leeftijdsgenoten ook doen.
De ouders willen zeggenschap hebben en behouden in de kwaliteit van zorg, in het selecteren en aansturen van medewerkers en in de zorginhoudelijke en organisatorische aspecten van het project, vooral tijdens de opstart-, bouw- en inrichtingsfase. Daarna wordt de zorg overgedragen aan de zorgteam.

Het zorgteam zal bestaan uit een zelfsturend team van een aantal zorgprofessionals. Het team zal bestaan uit combinatie van personen met een HBO, MBO en ondersteuners.
BESCHRIJVING DOELGROEP
De doelgroep zijn de jongvolwassenen waarvoor woonvoorziening wordt opgericht. Bij de start zullen deze tussen de 20-25 jaar oud zijn. De jongvolwassenen moeten begeleid kunnen wonen in een eigen appartement, maar ook in contact kunnen komen met leeftijdsgenoten. Goede begeleiding moet er voor zorgen dat deze jongvolwassenen samen optrekken, want zonder begeleiding zullen ze niet vanzelfsprekend ook samen dingen ondernemen.

Het is daarom belangrijk dat de groep goed bij elkaar past en elkaar goed aanvult. De verschillen tussen de jongvolwassenen mogen niet te groot zijn zodat de groepsvorming en het evenwicht worden verstoord. Uitbreiding van de groep zal zorgvuldig gedaan moeten worden, zodat de samenhang gewaarborgd blijft. Een toelatingscommissie zal bepalen hoe de samenstelling van de groep vormgegeven zal worden en zal bepalen of nieuwe bewoners aan de groep worden toegevoegd. Eigenschappen doelgroep:
 • Leeftijd tussen 20-25 (bij de start in 2025)
 • Zorgprofiel: VG wonen met begeleiding en intensieve verzorging (VG 4/5/6)
 • Verstandelijke beperking
 • Geen of lichte lichamelijke beperking
 • Geen verslaving, psychiatrie, ernstige gedragsproblemen, seksuele ongewenste gedragingen
 • Groepsgrootte 8-12 bewoners